Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Kievit en Trum


Huisartsenpraktijk Kievit en Trum

Eslaan 15
1404 EE Bussum
Telefoon: 035-6912777
Spoed: 035-6912777 toets 1
Fax: 035-6931453
Receptenlijn: 035-6912777

huisartsenkievitentrum.praktijkinfo.nl


Openingstijden

De praktijk is dagelijks geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Voor vragen, uitslagen en om afspraken te maken kunt u telefonisch bij de doktersassistente terecht tussenn 8.00-12.00 uur. 

Op maandag- en woensdagavond vindt het avondspreekuur plaats. Dit wordt op maandag verzorgd door Eva Kievit en op woensdag door Cees Kievit. U kunt hiervoor telefonisch of online  een afspraak maken. 

Avonden, nachten en weekenden

Na 17.00 uur, in de weekenden en op feestdagen belt u de huisartsenpost, telefoonnummer 088-130 96 00.

De huisartsenpost bevindt zich met de dienstapotheek op het terrein van Tergooiziekenhuizen afdeling Blaricum.U wordt in eerste insatntie te woord gestaan door één van de doktersassistentes, houdt uw verzekeringsgegevens bij de hand.

De  huisartsenpost is  er voor:

 • spoedgevallen.
 • klachten die optreden buiten de openingstijden van de praktijk en die niet kunnen wachten tot  de  volgende werkdag van uw  huisarts.
 • recepten  voor medicijnen die u snel moet nemen, terwijl u deze niet meer in huis heeft. U kun het innemen niet uitstellen tot de volgende werkdag van uw huisarts.
 • telefonisch overleg over een verontrustende klacht.
 • verwijzing naar de spoedeisende eerste hulp van het ziekenhuis. 

Het verzorgings gebied van de praktijk omvat: Bussum, Naarden, Hilversumse Meent en Huizen -Bikbergen.

Afspraken

Online

U kunt ook online een afspraak maken bij de huisarts

Maak hier online uw afspraak!

 

Telefonisch

U kunt dagelijks tussen 8.00-12.00 uur bellen om een afspraak te maken.

 

Huisartsen:

 • Dhr. C.Kievit: werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 
 • Mw. E. Kievit: werkzaam op maandag en donderdag 
 • Mw. B.Trum: werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

 

Spreekuren

·         Inloopspreekuur

Voor het inloopspreekuur kunt u elke ochtend tussen 8.00 en 8.30 uur binnenlopen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Het inloopspreekuur is bedoeld voor korte vragen. 

Mw. E.Kievit doet het inloopspreekuur op donderdagochtend 

Mw. B.Trum doet het inloopspreekuur op maandag-en donderdagochtend.

C. Kievit verzorgt het inloopspreekuur op dinsdag-,woensdag-en vrijdagochtend.

 

·         Afspraakspreekuur

Dagelijks is er een afspraakspreekuur. Op maandag en woensdag vindt het avondspreekuur plaats.

Voor het maken van een afspraak voor het spreekuur, belafspraak en het aanvragen van een visite kunt u tussen 8.00 en 12.00 uur bellen met telefoonnummer 6912777 optie 2. Indien u tijdens een consult meerdere klachten tegelijk wil bespreken,vraag dan de assistente om een dubbele afspraak te maken. 

 

·         Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur is een terugbelspreekuur.
Als u voor 11.00 uur opgeeft op welk telefoonnummer u bereikbaar bent, wordt u op de afgesproken tijd teruggebeld. 

 

·         Visite 

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

 

 

 

 

 

Spoedgevallen

Tijdens praktijkuren belt u met 035-6912777 en TOETS 1, alleen als er direct hulp nodig is.


Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen belt u de huisartsenpost 088-1309600. De Huisartsenpost bevindt zich  met de dienstapotheek op het terrein van Tergooiziekenhuizen lokatie Blaricum. U wordt in eerste instantie te woord gestaan door een van de doktersassistentes, houdt uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Belangrijke informatie herhaalrecepten

Herhaalrecepten

U kunt 24 uur per dag recepten aanvragen via telefoonnummer 6912777 toets optie 3.

Tevens bestaat de mogelijkheid uw herhaalrecept via deze website aan te vragen. 

Als u voor 12.00 uur uw receptaanvraag indient, kunt u de medicatie de volgende dag bij uw apotheek ophalen. Informeer bij uw eigen apotheek hoe laat de medicatie klaarligt. 

Contact

Als u het telefoonnummer van de praktijk 035-6912777 belt, komt u terecht bij een keuzemenu:

keuze 1: uitsluitend voor spoed

keuze 2: contact met de assistente voor het maken van een afspraak, aanvragen huisbezoek en opvragen uitslagen tussen 8.00 en 12.00 uur

keuze 3 :voor het aanvragen van herhaalrecepten, 24 uur per dag mogelijk. Indien u voor 11.00 uur 's ochtends de receptenlijn inspreekt, kunt u de medicatie afhankelijk van uw apotheek ofwel dezelfde dag  na 16.00 uur ofwel na 1 -2 dagen bij uw apotheek ophalen.Informeer bij apotheek hoe hun service is geregeld. 

Keuze 4:Intercollegiale lijn

Het faxnummer van de praktijk is 035-6931453

 

Privacyreglement

 

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Kievit en Trum is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • voor zorgverlening;

  • voor doelmatig beheer en beleid;

  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 • Alle medewerkers binnen huisartsenpraktijk Kievit en Trum hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

   

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan onze praktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Kievit en Trum us niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van huisartsenpraktijk Kievit en Trum hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijk Kievit en Trum wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

 

 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

 

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

 

Avond-,nacht- en weekenddienst

Na 17.00 uur, in de weekenden en op feestdagen belt u de huisartsenpost, telefoonnummer 0900-9359.

De huisartsenpost bevindt zich met de dienstapotheek op het terrein van Tergooiziekenhuizen afdeling Blaricum.U wordt in eerste insatntie te woord gestaan door één van de doktersassistentes, houdt uw verzekeringsgegevens bij de hand.

De  huisartsenpost is  er voor:

 • spoedgevallen.
 • klachten die optreden buiten de openingstijden van de praktijk en die niet kunnen wachten tot  de  volgende werkdag van uw  huisarts.
 • recepten  voor medicijnen die u snel moet nemen, terwijl u deze niet meer in huis heeft. U kun het innemen niet uitstellen tot de volgende werkdag van uw huisarts.
 • telefonisch overleg over een verontrustende klacht.
 • verwijzing naar de spoedeisende eerste hulp van het ziekenhuis. 

 

Het verzorgings gebied van de praktijk omvat :Bussum,Naarden,Hilversumse Meent en Huizen -Bikbergen.

 

                                                                                                                    

 

Huisartsenopleiding

In de praktijk worden huisartsen opgeleid van de huisartsenopleiding van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Een huisarts in opleiding is een afgestudeerd arts die zich in 3 jaar specialiseert tot huisarts. Van deze 3 jarige opleiding vinden het eerste en het laatste jaar plaats in een opleidingspraktijk.

Dagelijks worden de werkzaamheden van de huisarts in opleiding gesuperviseerd door Betty Trum en Cees Kievit.

Myrte Rolink, huisarts in opleiding,  zal van 05-11-2018  tot en met 23-01-2019  werkzaam zijn in onze praktijk.

Zij rondt hiermee het laatste deel van haar  huisartopleiding af.

Praktijkassistente

De praktijkassistentes zijn: Gea Vriend  ,Sandra Beukeboom en Claudia Hekkelman -Havertong . De assistente zorgt dat de organisatie van de praktijk zo goed mogelijk verloopt.Gea Vriend is naast praktijkassistent POH -somatiek.

Het is belangrijk dat u zich zoveel mogelijk aan de vaste telefoontijden houdt.

Ook de assistente heeft beroepsgeheim en houdt iedere middag een afspraakspreekuur, waarvoor u dagelijks een afspraak kunt maken tussen 8.00 - 12.00 uur.
In verband met het assistente-spreekuur is de praktijk 's middags alleen bereikbaar voor dringende zaken op onze spoedlijn: 035- 6912777 toets 1.

U kunt bij de assistente en POH-S terecht voor:

 • Maken van uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek.
 • Oren uitspuiten.
 • Bloeddruk meten.
 • 24-uursbloeddrukmeting
 • Driemaandelijkse diabetescontrole in het kader van ketenzorg Go Diabetes.
 • Longfunctiemeting.
 • Inhalatie-instructie.
 • Vaccinatie adviezen 
 • Wrat behandeling  met vloeibare stikstof  ,dagelijks op afspraak. 
 • Hechtingen verwijderen.
 • Urine onderzoek.
 • Administratieve vragen.
 • Doorgeven veranderingen adres-,huisarts- en verzekeringsgegevens.
 • Het in kaart brengen van uw risico op hart-en vaatziekten.

Diabetes Zorg

 

ONTWIKKELINGEN IN DE DIABETESZORG IN DE REGIO Gooi & Omstreken.
.

Het aantal diabetespatiënten type I en II in Nederland bedraagt momenteel 560.000 en stijgt naar verwachting tot 2030 met 35%.

Inmiddels is duidelijk geworden dat vroegtijdige en intensieve diabeteszorg de kans op complicaties vermindert en bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

Juist de huisarts is in staat die langdurige zorg aan deze groeiende bevolkingsgroep te bieden en te coördineren.

De huisartsen hebben daartoe een diabetes zorgprogramma opgesteld.

Een nieuwe term voor dit soort zorg bij chronische ziekten is “ketenzorg”.

Een keten van zorg rondom de patiënt!
Deze ketenzorg geeft aan wanneer wat te doen en streeft ernaar de patiënt te betrekken bij de zorg en een taak te geven in het eigen zorgdossier.

Onderdelen van het zorgprogramma:
3 kwartaalcontroles in de praktijk van de huisarts door Gea Vriend,POH en Janneke de Kloet,doktersassitent.

1 jaarcontrole in de praktijk van de huisarts

3 maandelijks  bloedonderzoek 
1 maal per  2 jaar een controle van het netvlies d.m.v. een fundusfoto

Nieuw ontdekte diabetespatiënten en patiënten die insuline gaan gebruiken, zullen mede begeleid en geadviseerd worden door een diëtiste in de regio. Dit gaat allemaal in goed onderling overleg en aan de hand van vaste afspraken.


 

Wrattenspreekuur

Wrat behandeling met vloeibare stikstof

Dagelijks  op  afpraak.

 

 

Praktijk accreditatie

Praktijk met NHG garantie ! Onze praktijk heeft  het kwaliteitskeurmerk ontvangen: geaccrediteerde praktijk (namens het Nederlands Huisartsen Genootschap)

Wij hebben veel werk verzet om al onze processen op het hoogste niveau te laten plaatsvinden en zijn blij en trots met deze officiële erkenning door het Nederlands Huisartsen Genootschap

Online afspraak

U kunt ook online een afspraak maken bij de huisarts. Registreer u volgens onderstaande link:

Maak hier online uw afspraak!

Herhaalrecepten